کلیسای ایروان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396 (بخش سوم)

روز سوم بعد از صرف صبحانه چادر رو جمع کرديم و دل به جاده زديم، با يک ماشين مستقيم تا […]

سفرنامه ارمنستان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396

بعد از يه دوره پر فشار کاري نياز به استراحت يکي دو هفته اي داشتيم؛ بدون درنگ و کاملا «يهويي» […]