کلیسای ایروان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396 (بخش سوم)

روز سوم بعد از صرف صبحانه چادر رو جمع کرديم و دل به جاده زديم، با يک ماشين مستقيم تا […]