سفرنامه ارمنستان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396 (بخش دوم)

برنامه اوليه ما اين بود که تا شب به واسطه هيچ هايک خودمون رو از تهران برسونيم به جلفا، سيه […]