کلیسای ایروان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396 (بخش سوم)

روز سوم بعد از صرف صبحانه چادر رو جمع کرديم و دل به جاده زديم، با يک ماشين مستقيم تا […]

سفرنامه ارمنستان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396 (بخش دوم)

برنامه اوليه ما اين بود که تا شب به واسطه هيچ هايک خودمون رو از تهران برسونيم به جلفا، سيه […]

سفرنامه ارمنستان

هيچ هايک به ارمنستان – خرداد 1396

بعد از يه دوره پر فشار کاري نياز به استراحت يکي دو هفته اي داشتيم؛ بدون درنگ و کاملا «يهويي» […]