زندان خمرهای سرخ کامبوج

گذر از تاریخ در جوار شکنجه گاه خمرهای سرخ

پشت این پنجره ها هنوز هم بوی غلیظی از کشتار خمرهای سرخ به مشام می رسد؛ بوی خون، نابودی و […]