لختی آسایش در ساحل دریاچه بایکال

لختی آسایش در ساحل دریاچه بایکال – سفرنامه روسیه

دریاچه بایکال در قلب سیبری بزرگ ترین دریاچه آب شیرین دنیا است که حدود 20 درصد از کل ذخایر آب […]

مصاحبه با تلویزیون روسیه – سفرنامه روسیه

به پیشنهاد یکی از میزبان هایمان در روسیه برای هیچ هایک در سیبری یک تابلو بالای سرمان گرفتیم و زبان […]