سفرنامه دهلی نو

سفرنامه تصویری هند – آبان 1393

آبان ماه 1393 به مدت یک هفته سفری داشتم به سرزمین رنگ ها و تضاد ها؛ این تصاویر حاصل برداشت […]