سفرنامه تصویری چین

نمانوردی در چین – اسفند 1392

سفرنامه تصویری چین، از معبد آسمان پکن تا پارک جهانی، دیوار چین و شکم گردی در بازار محلی ؛ در […]

سفرنامه تصویری چین

سفرنامه تصویری چین – اسفند 1392

اسفند ماه 92 و در اوج روزهای آلودگی پکن بود که کوله بارمان را بستیم و به مدت 10 روز […]