سفرنامه کویر مصر

سفرنامه کوير مصر، فرحزاد، جندق و آشتيان – پائیز 1391

شايد براي آنهايي که اولين بار اسم کوير مصر به گوششان بخورد يکراست حواسشان برود سمت قاهره و اهرام ثلاثه؛ […]