سفری متفاوت به تایلند؛ سرزمین لبخندها
در امتداد روسیه؛ از اروپا تا قلب سیبری
ماجراجویی در نیمه گمشده ترکیه

چه جوری تو سفر پول در میاریم؟

سفر ما در آیینه ارقام

8500

کیلومتر هیچ هایک کردیم

360

کیلومتر پیاده روی کردیم

60

روزه تو سفریم

تو اینستاگراممون چه خبره؟