سفری متفاوت به تایلند؛ سرزمین لبخندها
در امتداد روسیه؛ از اروپا تا قلب سیبری
ماجراجویی در نیمه گمشده ترکیه

چه جوری تو سفر پول در میاریم؟

سفر ما در آینه ارقام

16000

کیلومتر هیچ هایک کردیم

420

کیلومتر پیاده روی داشتیم

6

ماهه تو سفریم

تو اینستاگراممون چه خبره؟